Пријателства и пропасти

Во недостиг на наша, локална сторија, за охрабрување објавуваме една искрена и топла исповед за пријателствата од Бригид Ранковски –